Informacja o sposobie rejestracji zabiegów w systemie SYMLEK

Na podstawie art. 42 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm. oraz na podstawie wytycznych ICAR (Międzynarodowy Komitet ds. Oceny Wartości Użytkowej Zwierząt) przedstawiamy informacje i wymagania dotyczące rejestrowania zabiegów sztucznego unasieniania krowy/jałówki w systemie teleinformatycznym SYMLEK w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła ras mlecznych.


Rejestracja zabiegów unasieniania w systemie teleinformatycznym SYMLEK wymaga:


- upoważnienia, które umożliwia rejestrację pokryć w systemie SYMLEK w imieniu hodowcy. Upoważnienie powinno być czytelnie podpisane i dokładnie wypełnione przez osobę wykonującą zabieg inseminacji w stadzie. Na jego podstawie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka nadaje osobie dokonującej zabieg unasieniania sześciocyfrowy numer, pod którym są rejestrowane zabiegi w systemie SYMLEK. Druk do pobrania: upoważnienie.

- wypełnionego „Zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy/jałówki”. Zaświadczenia przekazujemy wraz z zakupionym nasieniem (oryginał i 2 kopie). Każde zaświadczenie powinno być starannie wypełnione, a w szczególności powinno zawierać: poprawny numer krowy/jałówki, datę inseminacji, numer stada pod oceną, nazwę lub numer identyfikacyjny buhaja, którym inseminowano, numer zaświadczenia, imię i nazwisko lub nazwę posiadacza samicy oraz jego adres. Każde zaświadczenie musi być opatrzone czytelnym podpisem osoby dokonującej zabieg. Czas na rejestrację zabiegów w systemie SYMLEK to 122 dni od daty inseminacji. Po tym czasie rejestracja nie jest możliwa.

Brak podpisanego i przekazanego nam upoważnienia skutkuje tym, iż zaświadczenia sztucznego unasieniania nie będą rejestrowane w systemie teleinformatycznych SYMLEK.

Informujemy również, że „Zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy/jałówki” przesłane po terminie, niepoprawnie wypełnione (zwłaszcza bez podpisu lub podpisane nieczytelnie) również nie będą wprowadzane do systemu SYMLEK.

Upoważnienia oraz wypełnione „Zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy/jałówki” mogą być wysyłane drogą pocztową jak i poprzez wiadomość e-mail (trzeba je wówczas zeskanować).

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl